4-(4-Fluorophenyl)-3-methyl-1H-1,2,4-triazol-5(4H)-one

4-(4-Fluorophenyl)-3-methyl-1H-1,2,4-triazol-5(4H)-one