4-(2-hydroxyethyl)-5-methyl-1-(phenylsulfonyl)-1,2-dihydro-3H-pyrazol-3-one

4-(2-hydroxyethyl)-5-methyl-1-(phenylsulfonyl)-1,2-dihydro-3H-pyrazol-3-one