6-(4-methoxyphenyl)-5-methyl-3-(3-thienyl)pyrazolo[1,5-a]pyrimidin-7-ylamine

6-(4-methoxyphenyl)-5-methyl-3-(3-thienyl)pyrazolo[1,5-a]pyrimidin-7-ylamine