methyl 4-[2-(1H-pyrazol-1-yl)-1,3-thiazol-4-yl]phenyl ether

methyl 4-[2-(1H-pyrazol-1-yl)-1,3-thiazol-4-yl]phenyl ether