ethyl 4-[(4-methoxybenzyl)amino]-1-methyl-1H-pyrazolo[3,4-b]pyridine-5-carboxylate

ethyl 4-[(4-methoxybenzyl)amino]-1-methyl-1H-pyrazolo[3,4-b]pyridine-5-carboxylate