1-(2,2,6,6-tetramethyl-4-{[(4-methylbenzoyl)oxy]imino}piperidino)-1-ethanone

1-(2,2,6,6-tetramethyl-4-{[(4-methylbenzoyl)oxy]imino}piperidino)-1-ethanone