4-{[5-(4-chlorophenyl)-3-isoxazolyl]methyl}morpholine

4-{[5-(4-chlorophenyl)-3-isoxazolyl]methyl}morpholine