2-(methylsulfanyl)-4-morpholinothieno[3,2-d]pyrimidine

2-(methylsulfanyl)-4-morpholinothieno[3,2-d]pyrimidine