4-fluorophenyl (3-phenyl-5-isoxazolyl)methyl ether

4-fluorophenyl (3-phenyl-5-isoxazolyl)methyl ether