4-(2-hydroxyethyl)-1-[(4-methoxyphenyl)sulfonyl]-5-methyl-1,2-dihydro-3H-pyrazol-3-one

4-(2-hydroxyethyl)-1-[(4-methoxyphenyl)sulfonyl]-5-methyl-1,2-dihydro-3H-pyrazol-3-one