ethyl 4-chloro-3-methyl-1-(4-methylphenyl)-1H-pyrazolo[3,4-b]pyridine-5-carboxylate

ethyl 4-chloro-3-methyl-1-(4-methylphenyl)-1H-pyrazolo[3,4-b]pyridine-5-carboxylate