4-(2-hydroxyethyl)-5-methyl-1-[(4-nitrophenyl)sulfonyl]-1,2-dihydro-3H-pyrazol-3-one

4-(2-hydroxyethyl)-5-methyl-1-[(4-nitrophenyl)sulfonyl]-1,2-dihydro-3H-pyrazol-3-one