(2-hydroxyphenyl)(2-methylpyrazolo[1,5-a]pyrimidin-6-yl)methanone

(2-hydroxyphenyl)(2-methylpyrazolo[1,5-a]pyrimidin-6-yl)methanone