2-chloro-5-[(phenylsulfanyl)methyl]-1,3-thiazole

2-chloro-5-[(phenylsulfanyl)methyl]-1,3-thiazole