5,6,7-trimethyl-3-(phenylsulfonyl)pyrazolo[1,5-a]pyrimidine

5,6,7-trimethyl-3-(phenylsulfonyl)pyrazolo[1,5-a]pyrimidine