2-methyl-6-(phenylsulfonyl)pyrazolo[1,5-a]pyrimidin-7-amine

2-methyl-6-(phenylsulfonyl)pyrazolo[1,5-a]pyrimidin-7-amine