2-[3,4-bis(4-methoxyphenyl)-1H-pyrazol-1-yl]-1-ethanol

2-[3,4-bis(4-methoxyphenyl)-1H-pyrazol-1-yl]-1-ethanol