4-(isopropylamino)-6-phenyl-2-(3-pyridinyl)-5-pyrimidinecarbonitrile

4-(isopropylamino)-6-phenyl-2-(3-pyridinyl)-5-pyrimidinecarbonitrile