4-hydroxy-6-phenyl-2-(3-pyridinyl)-5-pyrimidinecarbonitrile

4-hydroxy-6-phenyl-2-(3-pyridinyl)-5-pyrimidinecarbonitrile