4-methyl-2-phenyl-5-(1H-pyrazol-3-yl)-1,3-thiazole

4-methyl-2-phenyl-5-(1H-pyrazol-3-yl)-1,3-thiazole