2-(cyclohexylamino)-N'-(diphenylmethylene)acetohydrazide

2-(cyclohexylamino)-N'-(diphenylmethylene)acetohydrazide