3-phenyl-5-[(phenylsulfonyl)methyl]isoxazole

3-phenyl-5-[(phenylsulfonyl)methyl]isoxazole