3-(benzylsulfonyl)-2-isopropoxy-4,6-dimethylpyridine

3-(benzylsulfonyl)-2-isopropoxy-4,6-dimethylpyridine