3-(benzylsulfonyl)-2-chloro-4,6-dimethylpyridine

3-(benzylsulfonyl)-2-chloro-4,6-dimethylpyridine