2-mercapto-3-phenylthieno[3,2-d]pyrimidin-4(3H)-one

2-mercapto-3-phenylthieno[3,2-d]pyrimidin-4(3H)-one