methyl 2-ethyl-7-methyl-5-oxo-5H-chromeno[2,3-b]pyridine-3-carboxylate

methyl 2-ethyl-7-methyl-5-oxo-5H-chromeno[2,3-b]pyridine-3-carboxylate