4-[(3,5-dimethyl-1-phenyl-1H-pyrazol-4-yl)methyl]benzenol

4-[(3,5-dimethyl-1-phenyl-1H-pyrazol-4-yl)methyl]benzenol