1-(2-propynyl)-4-[3-(trifluoromethyl)phenyl]piperazine

1-(2-propynyl)-4-[3-(trifluoromethyl)phenyl]piperazine