2-(methylsulfanyl)-5-[3-(trifluoromethyl)phenyl][1,2,4]triazolo[1,5-a]pyrimidine

2-(methylsulfanyl)-5-[3-(trifluoromethyl)phenyl][1,2,4]triazolo[1,5-a]pyrimidine