3-(4-methoxyphenyl)-1,4-benzoxazepin-5(4H)-one

3-(4-methoxyphenyl)-1,4-benzoxazepin-5(4H)-one