1-(4-fluorophenyl)-3-(4-methylphenyl)-1H-pyrazol-5-amine

1-(4-fluorophenyl)-3-(4-methylphenyl)-1H-pyrazol-5-amine