4-[4-(2-hydroxybenzoyl)-1H-pyrazol-1-yl]benzenecarboxylic acid

4-[4-(2-hydroxybenzoyl)-1H-pyrazol-1-yl]benzenecarboxylic acid