4-(3,4-dimethoxyphenyl)-1-phenyl-1H-pyrazole-3-carboxylic acid

4-(3,4-dimethoxyphenyl)-1-phenyl-1H-pyrazole-3-carboxylic acid