2,3-dicarboxy-4-(2-chloro-phenyl)-1-ethyl-5-isopropoxycarbonyl-6-methyl-pyridinium

2,3-dicarboxy-4-(2-chloro-phenyl)-1-ethyl-5-isopropoxycarbonyl-6-methyl-pyridinium