[5-bromo-4-morpholino-6-oxo-1(6H)-pyridazinyl]methyl acetate

[5-bromo-4-morpholino-6-oxo-1(6H)-pyridazinyl]methyl acetate