4-[4-(2-methoxybenzyl)-5-methyl-4H-1,2,4-triazol-3-yl]-1-methyl-1H-pyrazol-5-amine

4-[4-(2-methoxybenzyl)-5-methyl-4H-1,2,4-triazol-3-yl]-1-methyl-1H-pyrazol-5-amine