methyl 4-oxo-5-(2-thienylmethyl)-4,5,6,7-tetrahydropyrazolo[1,5-a]pyrazine-3-carboxylate

methyl 4-oxo-5-(2-thienylmethyl)-4,5,6,7-tetrahydropyrazolo[1,5-a]pyrazine-3-carboxylate