1-[2-(2,5-dichlorophenoxy)-4-methyl-5-pyrimidinyl]-1-ethanone

1-[2-(2,5-dichlorophenoxy)-4-methyl-5-pyrimidinyl]-1-ethanone