ethyl 1-(5-{[(ethylamino)carbonyl]amino}-2-pyridinyl)-3,5-dimethyl-1H-pyrazole-4-carboxylate

ethyl 1-(5-{[(ethylamino)carbonyl]amino}-2-pyridinyl)-3,5-dimethyl-1H-pyrazole-4-carboxylate