5-nitro-2-(phenylsulfonyl)pyridine

5-nitro-2-(phenylsulfonyl)pyridine