methyl 2-[(phenylsulfonyl)amino]-3-thiophenecarboxylate

methyl 2-[(phenylsulfonyl)amino]-3-thiophenecarboxylate