2-[4-(4-chlorophenyl)piperazino]-1-phenyl-1-ethanone

2-[4-(4-chlorophenyl)piperazino]-1-phenyl-1-ethanone