4-chloro-N-[4-(trifluoromethyl)phenyl]benzenesulfonamide

4-chloro-N-[4-(trifluoromethyl)phenyl]benzenesulfonamide