3,3-dimethyl-1-(2-nitrophenoxy)-2-butanone

3,3-dimethyl-1-(2-nitrophenoxy)-2-butanone