1-{4-nitro-3-[(phenylsulfonyl)methyl]phenyl}-1-ethanone

1-{4-nitro-3-[(phenylsulfonyl)methyl]phenyl}-1-ethanone