3-chloro-2-[(phenylsulfonyl)methyl]-5-(trifluoromethyl)pyridine

3-chloro-2-[(phenylsulfonyl)methyl]-5-(trifluoromethyl)pyridine