morpholino[3-nitro-4-(phenylsulfanyl)phenyl]methanone

morpholino[3-nitro-4-(phenylsulfanyl)phenyl]methanone