2-chloro-5-[(2,4-dimethylphenoxy)methyl]-1,3-thiazole

2-chloro-5-[(2,4-dimethylphenoxy)methyl]-1,3-thiazole