1-[(2-chloro-1,3-thiazol-5-yl)methyl]-4-(2-fluorophenyl)piperazine

1-[(2-chloro-1,3-thiazol-5-yl)methyl]-4-(2-fluorophenyl)piperazine