4-(6-chloro-3-pyridinyl)-3-[(6-chloro-3-pyridinyl)methyl]-2-butanone

4-(6-chloro-3-pyridinyl)-3-[(6-chloro-3-pyridinyl)methyl]-2-butanone